Part of Speech พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 13:38 น.

Parts of Speech

ชนิดของคำพูด เป็นการใช้ของส่วนต่างๆ ในประโยคภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 8 ชนิด

1. คำนาม (Noun) คำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ
2. คำสรรพนาม (Pronoun) คำที่กล่าวแทนคำนาม เพราะไม่ต้องการกล่าวนามนั้นซ้ำๆ
3. คำกริยา (Verb) คำที่แสดงอาการของประธาน
4. คำวิเศษณ์ (Adverb) คำที่ใช้ขยายกริยา, คำคุณศัพท์, คำวิเศษณ์, ทำให้ข้อความหรือประโยค ชัดเจนยิ่งขึ้น
5. คำคุณศัพท์ (Adjective) คำที่ใช้ขยายคำนามหรือคำสรรพนาม ทำให้ข้อความหรือประโยค ชัดเจนยิ่งขึ้น
6. คำบุพบท (Preposition) คำที่ใช้เชื่อมคำนามและคำสรรพนามเข้ากับคำอื่นๆ ในประโยค
7. คำสันธาน (Conjunction) คำที่ใช้เชื่อมคำ, วลี หรือประโยคเข้าด้วยกัน
8. คำอุทาน (Interjection) คำพูดที่พูดออกมาด้วยอารมณ์หรือความรู้สึก

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2010 เวลา 15:12 น.