พิมพ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ทบทวนและขยายผลการใช้สื่อการสอนชุด
Teacher's Kit
27-28 กรกฎาคม 2554
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอำเภอนากลาง  สพป.นภ.2