พิมพ์

Present Perfect Tense

รูปประโยค              Subject + have, has+ Verb ช่องที่ 3

ัตัวอย่าง : He has already finished his homework.   (เขาพึ่งทำการบ้านเสร็จ)

การใช้ Present Perfect Tense

1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ผลของเหตุการณ์นั้นยังคงดำเนินอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แม้แต่ขณะที่พูดนั้น ยังคงมีผลปรากฏให้เห็นอยู่ มักจะมีคำเหล่านี้มาปรากฏร่วมอยู่ในประโยคด้วย

             since                   ตั้งแต่                            ever since            ตั้งแต่นั้นมา
             so far                  จนกระทั่งบัดนี้                  up to now           จนกระทั่งตอนนี้
             up to the present time        จนถึงเวลานี้       for                      เป็นเวลา

      I have studied French since I was 12 years old. ( ฉันเรียนภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่อายุได้ 12 ปี)
      Jim has not visited his mother ever since. ( จิมไม่เคยไปเยี่ยมแม่เขาตั้งแต่นั้นมา)

2. ใช้กับเหตุการณ์ที่แสดงว่า เคยหรือไม่เคยกระทำในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นครั้งเดียว หรือหลายครั้ง มักจะมีคำเหล่านี้กำกับอยู่ never หรือ ever

      Have you ever been to Paris?    ( คุณเคยไปปารีสไหม)
      Mark has never eaten Durian.   ( มาร์คไม่เคยกินทุเรียน )

3. ใช้กับเหตุการณ์ที่พึ่งจบไปหมาดๆ และมักจะมีคำเหล่านี้อยู่ในประโยค เช่น

             already               เรียบร้อย                 just                  พึ่งจะ
             yet                     ยัง                       finally                ในที่สุด
      I have just left the house when I see Linda. ( ฉันเพิ่งจะออกจากบ้านเมื่อฉันเห็นลินดา)
      Have you finished your homework yet?   (เธอทำการบ้านเสร็จหรือยัง)